Licytacje komornicze

Licytacje komornicze świadczone przez Komornika Sądowego stanowią wsparcie dotyczące egzekwowania od dłużnika należnego zobowiązania na rzecz wierzyciela. Opierają się na sprzedaży określonego mienia dłużnika, gdzie występują zarówno ruchomości, jak i nieruchomości. Jest to publiczna aukcja, w której może wziąć udział każda osoba bądź podmiot prawny.

Warunkiem przystąpienia do licytacji komorniczej jest opłata , czyli tzw. wadium, które stanowi zabezpieczenie całego procesu sprzedaży publicznej, np. w sytuacji , gdy zwycięzca licytacji komorniczej zrezygnuje z jej zakupu. Wadium w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania należy wpłacić gotówką w kancelarii komornika bądź na numer rachunku bankowego wskazanego w obwieszczeniu Po uprawomocnieniu, zwycięzca zostaje właścicielem przedmiotu sprzedaży.

Zwycięzcy licytacji kwota wadium odliczana jest od sumy, którą musi uiścić za wylicytowany przedmiot. Jeśli licytant, który zwyciężył licytację nie wpłaci zgłaszanej kwoty, rękojmia przepada (przeznaczona jest m.in. na pokrycie kosztów egzekucji).

Według przepisów prawa w przetargu nie może uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie i dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji. Osoby , które przegrały licytację otrzymują zwrot wadium. Kwota wadium zwracana jest osobom, które licytację przegrały.

Kancelaria Komornicza Moniki Piątkowskiej w Bielanach Wrocławskich przewodniczy prowadzeniu spraw dotyczących publicznych sprzedaży mienia w, celu odzyskania należności dla wierzyciela

 

Aktualne licytacje:

Obwieszczenia o licytacjach  zamieszczane w internecie publikowane są także na stronie http://www.licytacje.komornik.pl.