Informacje komornicze

 

Kancelaria wykonuje swoje obowiązki przy pomocy następujących systemów informatycznych:

1. Komornik Online –  aplikacja umożliwiająca sprawną komunikację pomiędzy kancelarią komorniczą a uczestnikami postępowania egzekucyjnego/zabezpieczającego.

2. System bankowy  OGNIVO – aplikacja umożliwiająca przekazywanie online komornikowi sądowemu niezbędnych informacji objętych tajemnicą bankową związanych z rachunkami bankowymi dłużników.

3. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU, e-Sąd)– powstało na mocy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego jako szczególne postępowanie o charakterze wezwania do zapłaty, w sprawach drobnych i nieskomplikowanych. Sprawy, które są dochodzone w EPU nie muszą wymagać przeprowadzenia postępowania dowodowego dlatego też na uzyskanie nakazu zapłaty w formie elektronicznej oraz wystąpienie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w takiej samej formie.

4. Elektroniczny Rejestr Sądowy (KRS) – wyszukuje  informacje o podmiocie wpisanym do KRS.

5. Platforma usług elektronicznych ZUS – Elektroniczny Urząd Podawczy ZUS daje możliwość poszukiwania przychodów emerytalno-rentowych dłużników oraz ustalanie danych o prowadzonej działalności gospodarczej .

6. EKW – elektroniczny dostęp do ksiąg wieczystych, który pozwala ustalić posiadane przez dłużników informacje o  nieruchomości.

 

 • Nota prawna

  Zgodnie z Art. 3.  ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych:

  1. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

  2. Czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym oraz inne ustawowe zadania, komornik wykonuje osobiście. W przypadkach przewidzianych w ustawach komornik może zlecić wykonywanie określonych czynności asesorowi komorniczemu, zwanemu dalej „asesorem”. Zlecenie wykonywania tych czynności jest dopuszczalne jedynie w celu przygotowania do wykonywania zawodu komornika.

  3. Komornikom powierza się następujące zadania:

  1) wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 5, 138, 398 i 416);

  2) wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

  3) wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;

  4) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

  4. Komornik, poza zadaniami określonymi w ust. 3, wykonuje następujące czynności:

  1) na zlecenie sądu – osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;

  2) sporządza protokół stanu faktycznego;

  3) na wniosek organizatora licytacji – sprawuje urzędowy nadzór nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.

  5. Na czynności komornika, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, przysługuje skarga do sądu rejonowego. Przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w szczególności art. 759 § 2 i art. 767–7674, stosuje się odpowiednio. Zażalenie na postanowienie sądu nie przysługuje, z wyjątkiem postanowień w przedmiocie kosztów komorniczych.