Doręczenia Komornicze

 Doręczenia komornicze: Obecnie, jeżeli korespondencja nie zostanie doręczona dłużnikowi w trybie art. 139 k.p.c. Sąd zobowiąże wierzyciela do doręczenia korespondencji za pośrednictwem Komornika pod rygorem zawieszenia postępowania.

Art. 1391. § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w §1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177§1pkt 6.

Skutkuje to tym, że Komornik osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, bądź stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje. Komornik realizuje doręczenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zlecenia. W sytuacji, gdy adresata nie zastano przy próbie doręczenia, Komornik ustala, czy dany adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem. W tym zakresie Komornikowi przysługuje uprawnienie do żądania niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 13 k.p.c. pod rygorem przewidzianym w art. 762 k.p.c. (tj. ukaraniem grzywną). Dalsze postępowanie Komornika jest uzależnione od poczynionych ustaleń.

Jeżeli próba doręczenia okaże się bezskuteczna, a zgodnie z ustaleniami komornika adresat zamieszkuje pod podanym adresem, w oddawczej skrzynce pocztowej adresata umieszcza się zawiadomienie o podjętej próbie doręczenia wraz z informacją o możliwości odbioru pisma w kancelarii komornika oraz pouczeniem, że należy je odebrać w terminie 14 dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. Jeżeli pod wskazanym adresem zastano dorosłego domownika adresata, o możliwości odbioru pisma poucza się dodatkowo tego domownika. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, pismo uważa się za doręczone w ostatnim dniu tego terminu, a komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.


Bez względu na rezultat podjętych działań – Komornik udziela podmiotowi zlecającemu informacji o dokonanych ustaleniach przez przesłanie mu kopi protokołu. W sytuacji zwrotu przez Komornika pisma z powodu nie zamieszkania dłużnika pod wskazanym adresem – podmiot zlecający może a nie musi wystąpić do tego Komornika z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do ustalenia bieżącego adresu zamieszkania adresata. Aby dokonać tych czynności Komornik może żądać niezbędnych informacji od podmiotów wymienionych w art. 761 § 11 pkt 3–6 k.p.c.

Opłaty doręczeń komorniczych

Ustawa o kosztach komorniczych określa wysokość opłat za doręczenia komornicze:

Art. 41. 1. Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wynosi 60 złotych. Opłatę pobiera się za doręczenie na jeden adres oznaczonego pisma w sprawie, niezależnie od liczby adresatów tego pisma tam zamieszkałych i liczby podjętych prób doręczenia.
2. Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, wynosi 40 złotych.